Hoe staat het met de gefaseerde bodemsanering?

maandag 15 maart 2021

De site van de voormalige fabrieken van Trefac en Meurop is bijzonder groot. De bodemsanering ervan splitsen we dan ook op in deelterreinen, waar erkend deskundigen ondertussen al tal van bodemonderzoeken uitgevoerd hebben. Hier volgt een stand van zaken van hun bevindingen.

In:

Meurop West: o.a. zware metalen in het grondwater

Hier bouwde draadtrekkerij Trefac de meeste industriële activiteiten uit. De fabriek beschikte over zuur- en kalkbaden en installaties om te galvaniseren en te verzinken. Op het terrein waren ook brandstof- en zwavelzuurtanks aanwezig.

De OVAM ontfermt zich nu over de historische bodemverontreiniging die de activiteiten van Trefac vroeger veroorzaakt hebben, niet alleen op het eigen perceel maar ook verder bij Kiksham en de Dijle. Het gaat voornamelijk om door zware metalen en gechloreerde solventen verontreinigd grondwater. Deze vervuiling werd recent nog geactualiseerd en momenteel wordt een bodemsaneringsproject opgemaakt.

Vermoedelijk zal voor deze bodemsaneringswerken een ‘in situ’ behandeling en monitoring van het grondwater worden voorgesteld.

Meurop Centrum: o.a. solventen en minerale olie in ophooglaag

De activiteiten van Trefac evolueerden doorheen de jaren en na verloop van tijd werd de meubelfabriek Meurop opgericht. Op dit terrein stonden tanks en bijhorende verdeelinstallaties voor de bevoorrading van (vracht-)wagens. Er was vroeger ook een stooklokaal. Na het faillissement van Meurop werd deze plek nog door enkele andere bedrijven gebruikt.

De ophooglaag rondom deze gebouwen is verontreinigd door afval, waaronder asbest, gechloreerde solventen, zware metalen en minerale olie. In het grondwater werden zware metalen aangetroffen. Deze bodemverontreinigingen worden bestudeerd en behandeld door de OVAM.

Ter hoogte van de oude brandstoftanks treffen we minerale olie en BTEX in de grond en het grondwater. Voor deze bodemverontreiniging namen COGIVA en PSR de bodemsaneringsplicht over van de vorige eigenaars.

Er loopt momenteel een bodemsaneringsproject ter voorbereiding van de latere bodemsaneringswerken. Vermoedelijk zal voor de vervuilde ophooglaag en de zware metalen in het grondwater een selectieve ontgraving en monitoring van het grondwater worden voorgesteld.

Voor de bodemsanering van de verontreiniging ter hoogte van de oude tanks werd al een bodemsaneringsproject opgemaakt in opdracht van COGIVA en PSR. De OVAM gaf ook haar goedkeuring. Als saneringstechniek wordt geopteerd voor selectieve ontgraving en monitoring van het grondwater.

 

Meurop Oost: asbest in ophooglaag

De activiteiten van Meurop breidden verder uit met o.a. de productie van matrassen en plastic meubilair. Net zoals op het centrale deel vinden we ook hier een vervuilde ophooglaag aan langs de contouren van de fabrieksgebouwen. Deze laag bevat lokaal asbest. Binnenkort start een beschrijvend bodemonderzoek om dit in detail in kaart te brengen.

Bij de opmaak van de verschillende bodemonderzoeken ligt de focus steeds op de toekomstige bestemming van de site. De bodemsaneringswerken zullen ook maximaal op de herontwikkeling worden afgestemd.