FAQ

Bekijk hier een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het project. Heb je nog een andere vraag?
Stel deze dan gerust via thuis@dijledonk.be.

Dijledonk zorgt voor het ontharden en vergroenen van een op vandaag bijna 100% bebouwde en verharde site.  Het project zorgt voor een nieuw evenwicht van 22% bebouwing en 78% aan groen en pleinfuncties.

Deze bijkomende groene ruimte van 42.000 m² in de Dijlevallei wordt publiek toegankelijk en zal een belangrijke bijdrage leveren aan de levens- en woonkwaliteit voor zowel de bewoners, buurt als bezoekers van Dijledonk.

Tussen dit nieuwe publieke groen worden verschillende trage doorsteken voorzien die het projectgebied en de omliggende buurt met de Dijlevallei zullen verbinden.

 

 

Dijledonk zal alle gebouwen zelf optrekken, zowel de appartementen als de grondgebonden woningen. Bedoeling is op die manier de beeldkwaliteit van het ganse project te kunnen verzekeren maar ook de doorlooptijd voor de werken te beperken zodat niemand na oplevering van het project nog vele jaren geconfronteerd moet worden met werken.

Een individuele bouwgrond kopen zal dus niet kunnen.

Binnen het Masterplan dat in november 2019 door de gemeenteraad van Bonheiden werd goedgekeurd is ook voor deze terreinen een nieuwe invulling ontworpen, die eventueel gefaseerd uitgevoerd zal kan kunnen worden.

De momenteel ingediende verkavelingsaanvraag doet echter geen uitspraak over de eigendommen waar Creston gevestigd is. Zij blijven momenteel dan ook functioneren zoals nu het geval is.

Met het project Dijledonk komt een nieuwe landelijke woonwijk in Rijmenam tot leven in de Dijlevallei. Het project omvat de aanleg van een groot publiek park en de realisatie van circa 300 nieuwe wooneenheden. Er wordt ingezet op een grote variatie aan woontypologieën, van grondgebonden woningen, urban villa’s tot appartementen.

Daarnaast biedt Dijledonk eveneens ruimte voor buurtondersteunende functies en kantoren / co-workruimtes. 

_________

LEES MEER

Je vindt hieronder een schematische voorstelling van de voorziene typologieën in het masterplan.

De solide structuur van het bestaande hoofdgebouw van Meurop blijft bewaard en vormt de basis voor een renovatieproject naar origineel volume waarin verschillende functies onderdak zullen vinden.

Naast wonen en parkeren, zal er ook plaats zijn voor ambachten, kantoren/co-work  en buurtondersteunende diensten zoals bvb zorgfuncties. Door in te zetten op een gemengde bestemming zal het hoofdgebouw naast fenomenaal wonen ook de motor en kloppend hart worden van het sociale leven op Dijledonk.

_______
LEES MEER

Het centrale hoofdgebouw is een heel specifiek en inspirerend gebouw dat kenmerkend is voor de plek en ons de historiek van de Meurop-site vertelt.  Met de brand in 1979 gingen 2 van de 5 verdiepingen in rook op. 

Het Masterplan waarop wij vandaag verder werken heeft dit gebouw door haar centrale positie en volumetrie een duidelijke stedenbouwkundige en architecturale meerwaarde toegekend.  

Vanop het dakverdiep is het uitzicht op de Dijlevallei adembenemend. Dat heeft ons allen enorm geïnspireerd en overtuigd van de potentiële woonkwaliteit

De solide structuur van het bestaande hoofdgebouw van Meurop blijft bewaard en vormt de basis voor een renovatieproject naar origineel volume en wordt in samenwerking met POLO Architects verder uitgetekend. De huidige 3 bouwlagen worden gedeeltelijk verhoogd met twee extra bouwlagen waarmee wordt teruggegrepen naar het oorspronkelijke verhaal. 

In het hoofdgebouw zal een mix aan functies onderdak vinden. Naast wonen en parkeren, zal er ook plaats zijn voor ambachten, kantoren/co-work en buurtondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld zorgfuncties. 

Door in te zetten op een gemengde bestemming zal het hoofdgebouw naast fenomenaal wonen ook de motor en kloppend hart worden van het sociale leven op Dijledonk. 

De functies in het hoofdgebouw zullen de dorpskern niet vervangen, maar zullen  complementair en ondersteunend zijn,  zodat ze kunnen inspelen op dagelijkse noden van de buurt. Een lokale coworking-plek die buurtbewoners de kans geeft om af en toe van thuis uit -in Rijmenam- te werken in het gezelschap van dorpsgenoten, behoort tot de mogelijkheden. Maar ook een kleine lunchbar, een fietsherstelplek, een crèche en andere zorgfuncties, ruimte voor een lokale ambachtsman zijn opties.

Belangrijk is dat we geen grote verkeersgenererende invullingen willen aantrekken. 

Doorheen het ganse project voorzien wij een evenwichtige en tijdloze architectuur die varieert van 2 tot 5 bouwlagen.

De beperkte footprint van de gebouwen en de doordachte inplanting van de bebouwde ruimte, in relatie tot de bestaande omgeving, alsook de optimale verhoudingen tussen de gebouwen onderling, waarborgen heel veel groen, rust, ademruimte en privacy voor zowel de omwonenden als de nieuwe bewoners van Dijledonk.

_________

LEES MEER

Wij hebben er tijdens de planvorming heel bewust voor gekozen om het aantal verdiepingen beperkt te houden langs de Oude Keerbergsebaan, zodat de verhoudingen t.o.v. de bestaande omgeving gerespecteerd blijven. Ook voorzien we in het landschapsontwerp langs de Oude Keerbergsebaan de aanplanting van bomen die een groene aanblik moeten geven aan Dijledonk. De betonnen verharding die de Oude Keerbergsebaan vandaag kenmerkt, zal zo plaats maken voor heel veel groen en tal van doorzichten en autoluwe doorsteken richting Dijlevallei.

Verder in het park richting Dijlevallei worden solitaire gebouwen voorzien met hun voeten in het groen waarvan wij van oordeel zijn dat ze meer bouwlagen mogen hebben. We reduceren de footprint van de gebouwen en geven meer groen aan de buurt, tussen de gebouwen onderling leveren deze bouwlagen geen privacyproblemen op en kunnen we aan de bewoners een fantastisch uitzicht bieden op de Dijlevallei. Dijledonk is een mooi voorbeeld van evenwichten tussen bebouwde en onbebouwde ruimte wat een unieke kans geeft voor tal van gezinnen om landelijk te wonen in Rijmenam.

Aan de Oude Keerbergsebaan komen dus grondgebonden woningen te staan met 1 of 2 verdiepingen. De solitaire gebouwen aan de zuidkant van het terrein hebben de grootste bouwhoogtes. Deze gebouwen hebben maximaal 4 verdiepingen. 

Het bestaande hoofdgebouw krijgt vier verdiepingen. Mochten de bestaande schouwen niet afgebroken worden, zouden die nog altijd boven deze hoogte uitschieten. 

Voetgangers en fietsers komen op Dijledonk op de eerste plaats en kunnen er genieten van een optimale aansluiting op het openbaar vervoer. Dijledonk wordt een autoluwe woonwijk met bijzondere aandacht voor gedeelde vervoersmodi zoals deelfietsen en  deelwagens.

Dijledonk zal voor privatief gemotoriseerd verkeer ontsloten worden via de Oude Keerbergsebaan. Deze straat zal in de nabije toekomst aangepakt worden en zo veiliger en fietsvriendelijker worden. Bovendien zullen snelheidsremmende ingrepen voorzien worden waardoor het sluipverkeer ontmoedigd zal worden deze route te gebruiken.

De Kikshamlei wordt niet ingeschakeld voor autoverplaatsingen.

De aanpassingen aan de Oude Keerbergsebaan zullen de vlotte toegang tot Dijledonk mogelijk maken, zonder nadelige gevolgen voor de buurt.

__________

LEES MEER

In het door de gemeenteraad goedgekeurde Masterplan werd de keuze gemaakt om voor Dijledonk geen nieuwe ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer te voorzien, andere dan het bestaande wegennet.

We starten hier op het vlak van mobiliteit niet van een blanco blad, maar komen van een historisch heel intensief gebruikte ruimte waar de Meurop vrachtwagens dagelijks op en af reden en er ook vandaag nog steeds bedrijven actief zijn.

Mobiliteit en de optimale inpassing van het project in haar omgeving staan heel hoog op de agenda van Dijledonk. Het ganse project is opgebouwd vanuit een publieke ruimte die autovrij is, inzet op gedeelde verkeersmodi en een optimale aansluiting op het openbaar vervoer voorziet. 

Vanaf de Oude Keerbergsebaan worden verschillende aftakkingen voorzien richting ondergrondse parkeergarages. De auto’s van de inwoners van Dijledonk verdwijnen aldus onmiddellijk onder de grond.

Op de site zelf wordt gemotoriseerd verkeer tot een absoluut minimum beperkt. Op het maaiveld zal je op Dijledonk weinig tot geen auto’s terugvinden, met uitzondering van een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers.

Binnen het projectgebied worden er enkel trage wegen aangelegd voor voetgangers en fietsers.  Voor dit traag verkeer trekken we heel het projectgebied open, met groene doorsteken in alle richtingen, met optimale aansluitingen op het openbaar vervoer (Boortmeerbeek) en bijzondere aandacht voor gedeelde vervoersmodi (zoals deelfietsen en deelwagens).

Dijledonk wordt zo een landelijke woon- en leefplek die vanuit de Oude Keerbergsebaan helemaal doorloopt tot in de Dijlevallei en aan heel wat nieuwe gezinnen zo de kans geeft om landelijk en autoluw te wonen in Rijmenam.

Je vindt hieronder een schematische voorstelling van de zachte fiets- en wandelverbindingen op Dijledonk 

De verkavelingsaanvraag voor Dijledonk is heden in behandeling. De plannen werden op 14 en 18 september 2021 voorgesteld aan de buurt tijdens infowandelingen en na verwerking van de laatste input gefinaliseerd. Een volledig verslag kan je hier terugvinden.

_________

LEES MEER

Wij zij nu met het project op een punt gekomen waarbij we het studie- en ontwerpwerk voor de globale gebiedsontwikkeling grotendeels achter ons liggen hebben. Het Masterplan voor Dijledonk werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 27 november 2019. Er is in 2020 een Brownfield convenant afgesloten met de Vlaamse Overheid en de eerste aanzetten voor de publieke en bebouwde ruimte zijn uitgewerkt. De krachtlijnen en ambities van het masterplan werden concreet verwerkt in een verkavelingsdossier.

De afgelegde ontwerp- en studiefase spoorde samen met een intensief overlegtraject met zowel het gemeentebestuur als de Vlaamse overheid, alsook met de mensen van de buurt tijdens eerdere participatiemomenten zowel in 2019 als in 2020 en 2021.  In september 2021 hebben we de buurt teruggezien voor een update en voorstelling van de verdere plannen op Dijledonk.

Het aanvraagdossier voor het bekomen van een verkavelingsvergunning werd eind juni ingediend bij de gemeente Bonheiden en inmiddels heeft het openbaar onderzoek plaatsgevonden. 

Nadat de verkavelingsvergunning is afgeleverd worden ook nog omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen – het bouwen van de gebouwen zelf – aangevraagd. 

Verwachting is dat het vergunningentraject nog zal lopen tot het derde kwartaal van 2024 en dat de commercialisatie kan worden aangevat in Q4 2024 – Q1 2025.

Volgens de huidige planning, voorzien wij in 2027 de eerste bewoners op Dijledonk te kunnen verwelkomen.

Volgens de huidige planning, voorzien wij de eerste werken op het terrein aan te vangen in de eerste helft van 2024.

In een eerste fase omvat dit het vervolg van de sloopwerken van alle verharding en leegstaande opstallen op de site, met uitzondering van het hoofdgebouw.

_________

LEES MEER

Vandaag geven wij op de Dijledonk site in afwachting van de start der werken ruimte aan een levendig programma van tijdelijke invullingen die een positieve dynamiek geven op vlak van ontspanning, ontmoeting, co-work, kunst en creatieve beleving in de Dijlevallei.  Wij doen dit sinds eind 2019 in nauwe samenwerking met het creatief collectief Imaginair alsook andere partijen in Rijmenam.

De doorlooptijd van deze tijdelijke invullingen hangt samen met de planning voor de opstart van de werken op Dijledonk. 

De infowebsite Dijledonk.be bevat de meest actuele en correcte informatie over het project.

Je vindt hier een tijdslijn waar wij je stipt op de hoogte houden over de voortgang en de belangrijkste stappen in het ontwikkelingstraject.

Noot: Je kan deze dynamische tijdslijn eenvoudig doorlopen door te klikken op de datavelden bovenaan of via de pijltjes ←  → onderaan de tijdslijn.